So sánh quyền lợi giữa các cấp thành viên | Hỗ Trợ
Email: muabanxe2001@gmail.com

Hỗ trợ, hướng dẫn từ Mua Bán Xe

Hỗ trợ các thành viên, người tiêu dùng trải nghiệm trên MuaBanXe.com

So sánh quyền lợi giữa các cấp thành viên


Thông tin Thành viên thường (Free) Thành viên VIP1 Thành viên VIP2 Thành viên VIP3 / SALON
Đối tượng Cá nhân có nhu cầu đăng 1 sản phẩm Cá nhân là môi giới có số lượng đăng ít sản phẩm Cá nhân là môi giới có nhu cầu đăng nhiều sản phẩm Công ty/Salon có nhu cầu đăng nhiều sản phẩm và quảng bá thương hiệu
Số lượng tin đăng
tối đa tại 1 thời điểm
10 tin miễn phí đầu tiên 15 tin 20 tin 30 tin
Số lần Up / làm mới
tin được cấp
3 ngày cấp 1 lần Up 1 ngày cấp 3 lần Up 1 ngày cấp 6 lần Up 1 ngày cấp 9 lần Up
Cơ chế Up / làm mới
tin tự động
Không có
Qua kiểm duyệt
trước khi đăng
Phải kiểm duyệt Phải kiểm duyệt Đăng ngay (không qua kiểm duyệt) Đăng ngay (không qua kiểm duyệt)
Có website riêng trên MuaBanXe Không có Không có Không có Có website riêng trên MuaBanXe.com
Chi phí Miễn phí 800,000đ/tháng
(đăng ký 3 tháng)
1,200,000đ/tháng
(đăng ký tối thiểu 3 tháng)
2,000,000đ/tháng
(đăng ký tối thiểu 3 tháng)

+200,000đ phí khởi tạo gian hàng
 
Ghi chú: 
Sản phẩm của tất cả các thành viên trong MuaBanXe là bình đẳng như nhau. MuaBanXe sẽ không ưu tiên sản phẩm cho 1 thành viên cụ thể nào cả. Thứ tự ưu tiên trong kết quả tìm kiếm sản phẩm được dựa trên nội dung của sản phẩm đó (Các sản phẩm có đầy đủ thông tin và có ảnh thật sẽ ưu tiên hơn các sản phẩm có ít thông tin và không có ảnh ) và thời gian đăng sản phẩm hay làm mới sản phẩm (Up tin) (các sản phẩm mới đăng / làm mới sản phẩm sẽ xuất hiện trước các sản phẩm đăng cũ hơn) . Tất cả các thành viên trong MuaBanXe đều phải tuân theo quy định đăng tin và quy định Up tin